Puolangan biokeskuksen investointiprosessit - FAQ

Kysymys 1: Tarjouspyynnössä mainitaan alkuvaiheen toimenpiteinä kaavoituksen laadinta, niin onko suunnittelun pohjana tarjouspyynnössä esitetty asemakaava. Onko ko. kaava vahvistettu vai onko se ote meneillään olevasta kaavaprosessista?

Vastaus 1: Asemakaavaa ei ole vahvistettu, vaan kaavoitustyö on paraikaa käynnistymässä. Kuvassa esitetty kaavoituksen rajaus on ensivaiheen ehdotus, joka tulee muuttumaan. Yleisesti ottaen kaavoituksessa pyritään mahdollistamaan riittävät aluevaraukset kaikille suunnitelluille toiminnoille.

Kysymys 2: Tarjouksen liitteenä olevassa selvityksessä on esitetty massataseet, niin toimivatko nämä taseet pohjana investointiprosessin suunnittelussa. Onko raaka-aineiden osalta tehty tarkempia selvityksiä?

Vastaus 2: Esiselvityksessä esitetyt massataseet eivät toimi suoraan pohjana investointiprosessin suunnittelussa, vaan tavoitteena on päivittää massavirrat uudelleen arvioiduille määrille. Käytettävissä olevia raaka-aineita on selvitetty teoriatasolla, mutta niiden määrät ovat kiinnittämättä.

Kysymys 3: Onko biokaasulaitoksen lopputuotteiden käsittelystä tehty suunnitelmia vai onko lähtökohtana suora palauttaminen viljelijöille? Onko lopputuotteiden varastoinnin/jälkikäsittelyn osalta tehty suunnitelmia ja huomioidaanko suunnittelussa?

Vastaus 3: Lopputuotteiden käsittely ja hyödyntäminen on syytä selvittää ja päivittää suunnittelutyössä.

Kysymys 4: Onko lämpölaitoksen saneerausta suunniteltu ja millä tasolla?

Vastaus 4: Lämpölaitoksen saneeraukseen perustetaan projektiryhmä elokuussa 2016. Tässä yhteydessä tarkastellaan tehontarvetta, laitosvaihtoehtoja ja sekä mahdollisuuksia tuottaa palveluja että hyödyntää biokeskuksen muita toimintoja.

Kysymys 5: Onko haketerminaalista, klapien kuivatuslinjasta ja kasvihuoneesta olemassa tarkempaa suunnitelmatietoa, vai onko tarjouspyynnön liite 3 olemassa oleva lähtötieto?

Vastaus 5: Haketerminaalista ja kasvihuoneesta ei ole vielä tarkempaa suunnitelmatietoa, mutta klapien kuivauslinjasta on olemassa listaus toiminnoista, tarvittavista maa-aluevarauksista ja oletetusta tehontarpeesta.

Kysymys 6: Tarjouspyynnössänne on esitetty seuraavat matkat/kokoukset. Onko ymmärretty oikein?
 • 1 työpäivä Puolangalla
 • 2 ohjausryhmän kokousta (palvelu 2 ja 3)
 • Loppuraportin esittely Puolangalla
 • 1 tiedotustilaisuus (Onko tiedotustilaisuus optio vai lasketaanko hintaan mukaan?)
 • Vastaus 6: Työ voidaan suunnitella joko Puolangalla tai Kajaanissa. Ohjausryhmän muihin kokouksiin ei pyydetä konsultin läsnäoloa (palvelut 2 ja 3), paitsi loppuraportin esittämiseen ohjausryhmälle. Mahdollinen tiedotustilaisuuden suunnittelu ja siihen osallistuminen pyydetään optiona perushinnan ulkopuolella.

  Kysymys 7: Onko vertailuun käytettävä hinta tarjouksessa annettava tuntihinta vai kokonaishinta?

  Vastaus 7: Vertailussa käytetään palvelujen kokonaishintaa.

  Kysymys 8: Mitä käytännössä arvioidaan kun arvioidaan Kainuun ja Puolangan tuntemusta?

  Vastaus 8: Tässä kohdassa arvioidaan palvelun tarjoajan kokemus aiemmista, vastaavanlaisista toteutuksista ja aiempi toiminta Kainuun ja Puolangan alueella (aluetuntemus).

  Kysymys 9: Tarjouspyynnössä mainitaan että kyseessä on kansallisen EU-kynnysarvon alittava hankinta. Onko Kainuun Etu suunnitellut tai päättänyt projektille tätä tarkempaa budjettia ?

  Vastaus 9: Hankkeen Investointiprosessien suunnittelussa tämän osion budjetin rajapintoina ovat pyydetty kestoaika 8.8.2016-12.9.2016 (max. 5 viikkoa, 1 päivä) ja Investointiprosessien suunnitteluihin kokonaisuuksissaan koko hankkeelle ajalle budjetoitu 34 998 €, josta tämän vuoden osalle budjetoitu 11 666 €.

  Kysymys 10: Yhtenä arviointikriteerinä (5) on ”Alustava kuvaus toteutuksen realistisuudesta, A4”. Mitä tällä tarkoitetaan, onko kyse
 • tarjouspyynnössä ja liitteessä kuvatun biokeskussuunnitelman realistisuuden arvioinnista vai
 • nyt tarjottavan suunnitteluprojektin toteutuksen realistisuuden arvioinnista (esim. tiukan aikataulun osalta)
 • vai mahdollisesti jostain muusta?
 • Vastaus 10: Kyseessä on nyt tarjottavan suunnitteluprojektin toteutuksen realistisuuden arviointi.

  Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016