Asiantuntijapalvelut, koordinointi - Elinvoimaa kiertoryhmistä FAQ

Hankeyritystasolla koordinaattorin tehtäviin kuuluu osallistuminen yritysryhmän työkokouksiin alueilla; onko arviota kuinka usein työkokouksia järjestetään?

Työohjelma luodaan yhteistyössä projektipäällikön kanssa ja hyväksytetään yritysryhmällä heti hankkeen alussa, kun valitut vastuutahot ovat aloittaneet työrupeamansa. Tässä vaiheessa on vielä hankalaa sanoa yritysryhmän tarkkaa toivetta tapaamistiheyden suhteen. Lähtökohtaisesti voitaisiin arvioida tapaamistarpeeksi (yritysryhmänä) noin 1-2 tapaamista kuukaudessa.

Hankeyritystasolla koordinaattorin tehtäviin kuuluu toimintasuunnitelman tekeminen sähköisen- ja some –markkinointiJÄRJESTELMÄN käyttöönottoon liittyvistä kehittämistoimista ja tehdä kuvaus järjestelmän vaatimuksista; mitä järjestelmällä konkreettisella tasolla tarkoitetaan, olisiko antaa esimerkkiä? Ja onko järjestelmä ajateltu yrityskohtaiseksi vai koko yritysryhmälle yhteiseksi?

Järjestelmällä tavoitellaan tässä kontekstissa yritysryhmän valintaa ja toiveita markkinoida tuotteitaan jatkossa (yhteistuotteita sekä yritysten omia) yhteisen sähköisen alustan kautta. Hankkeen kuluessa yrityksiltä uskotaan nousevan ideoita tämän järjestelmän tarpeista ja hankinnasta myöhemmin, erillisellä investointirahoituksella. Kehittämistoimet tässä kohdassa kattavat yritysten valmiuksien kehittämistä, tuotteistamistoimia, paketointia ym., sähköisen markkinoinnin mahdollistamiseksi.

Hankeyritystasolla koordinaattorin tehtäviin kuuluu JÄRJESTÄÄ TARVITTAVAT koulutukset ja benchmarkkauskohteet; tarkoitetaanko järjestämisellä organisointia vai varsinaista toteuttamista? Eli pitääkö koulutusten ja benchmarkkausten toteuttamiset sisältyä tarjoukseen vai onko niille erillinen budjetti? Jos, niin onko minkänlaista arviota kuinka monta koulutusta ja benchmarkkauskohdetta (ja millä teemoilla) tarjoukseen tulisi sisällyttää?

Hankehakemukseen on kirjattu: "Järjestetään yrittäjille koulutusta tuotteistamiseen, markkinointiin, hinnoitteluun ja markkinointi-järjestelmän käyttöönottoon liittyen. Toimintamallissa jokaisella on mahdollisuus myydä toistensa tuotteita ristiin ja myynnistä saada myyntiprovisiota. Määritellään tuote- ja pakettikohtaiset myyntiprovisiot ja toimintakuvaus".

Koulutusten järjestäminen: lähtökohtaisesti hyödynnetään alueella olevia tuettuja koulutuksia (hankkeet, kuten Kasvua Kainuuseen ym.). Koordinointitahon tehtäviin kuuluu etsiä vaihtoehtoja tarpeen mukaan, erillistä budjettia koulutuksille ei hankkeessa ole varattu. Tarjoukseen voi esittää mahdollisuutta toteuttaa koulutuksia kokonaishintaan sisällyttäen.

Benchmark -käynteihin on varattu kaikille yrityksille yhteistä budjettia 5.000€ koko hankeajalle. Käyntien lukumäärää ei ole rajattu, tarve benchmark –käynteihin täsmentynee toimenpiteiden käynnistyttyä.

Lisäksi tehtäviin kuuluu; tehdä kustannusvertailut ja esitys uudeksi hankkeeksi, tavoitteena järjestelmänhankintaan; voisiko tätä kohtaa hieman tarkentaa mitä tällä tarkoitetaan?

Ks. kohta 2 vastaus.

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on sähköisen markkinointimateriaalin/some- valmiuksien parantaminen. Ja koordinaattorin tehtäviin kuuluu ostopalveluiden kilpailuttaminen markkinointimateriaalin suunnittelusta ja kuvauksista; tarkentaisin vielä, että näitä (markkinointimateriaalien suunnittelut ja kuvaukset) kuluja ei siis tarvitse sisällyttää tarjouksen hintaan?

Mainittuihin suunnittelupalveluihin on varattu oma budjettinsa (5.000€). Mainostoimistopalveluissa voidaan niin halutessa hyödyntää Kainuun kuntien hankintarenkaan (Kainuun Etu Oy mukana) valikoituja palvelutuottajia ilman eri kilpailutusta (esikilpailutettu).

Voiko tarjouksen tehdä kaksi yritystä ns. Ryhmittymänä? Eli tasavertaisina kumppaneina, ei päätarjoaja-alihankkija –suhteena.

Edellytämme tarjoukseen yhtä päävastuullista tahoa, joka alihankkijatoteutusta mahdollisesti käytettäessä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

Onko hankesuunnitelmaa/rahoituspäätöstä mahdollisuus saada nähtäville tarjouspyynnön liitteeksi?

Yritysryhmähankkeiden kyseessä ollen hankehakemukseen sisältyy yksilöityjä, yrityskohtaisia kehittämissuunnitelmia, joten linjauksemme on ollut, ettei hankesuunnitelmaa ja rahoituspäätöstä toimiteta tarjouspyynnön liitteenä.

Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016