Biotalous

Toimialan hankkeet

Toimialan henkilöstö

Toimialaesittely

Mistä biotaloudesta on kyse

Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla biotaloutta lähestytään erilaisista näkökulmista. Suomen biotalousstrategiassa korostetaan, että biotalouteen liittyvän toiminnan tulee olla kestävän kehityksen mukaista. Biotalous on osa laajempaa vihreää taloutta.

Biotaloudessa on kysymys biologisten luonnonvarojen hoidosta ja käytöstä sekä niistä valmistettujen tuotteiden ja palvelujen tuotannosta, jolle on ominaista uusiutuvat biopohjaiset luonnonvarat, ympäristöä säästävä puhdas teknologia ja materiaalien tehokas kierrätys. Toimialoittain tarkasteltuna Suomessa biotalous sisältää maatalouden ja elintarviketeollisuuden, metsätalouden, puutuoteteollisuuden, massa- ja paperiteollisuuden, rakentamisen, kemian- ja lääketeollisuuden, uusiutuvan energian, veden puhdistuksen ja jakelun sekä biotalouden palvelut - luontomatkailu, metsästys ja kalastus.

Biotalous on tuotteiden ja palvelujen tuotantoa. Biotuotteisiin kytkettyjen palvelujen ja luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyvien palvelujen lisäksi olennainen osa biotaloutta ovat ekosysteemipalvelut eli luonnon omat prosessit yhteyttämisestä ravinteiden kiertoon ja ilmakehän ja vesistöjen toimintaan. Biotalouteen liittyvää toimintaa on myös muilla toimialoilla, kuten esimerkiksi teknologiateollisuudessa, maa- ja vesirakentamisessa, vaateteollisuudessa ja suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa.

Biotaloudessa ei ole kyse pelkästään tietyistä toimialoista vaan biotalouteen liittyy myös kestävien ja resurssiviisaiden tuotantoprosessien soveltamien ja kehittäminen. Keskeistä on teollisten ja luonnon prosessien yhteen rakentaminen siten, että tuotanto perustuu biologisten prosessien hyödyntämiseen tai jäljittelyyn.

Biotalouden rooli kiertotaloudessa

Biotaloudessa pyritään kestävään ainekiertoon. Se edistää niin luonnonvarojen säästeliästä käyttöä kuin hillitsee ilmastonmuutosta, mutta vähentää myös tuontiriippuvuutta energiasta. Kestävä ainekierto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luoda uutta globaaleilla markkinoille suuntautuvaa liiketoimintaa.

Biotalouden kehittäminen tarjoaa maailmanlaajuisesti mahdollisuuden kestävän kehityksen vahvistamiseen, sillä biotalous ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä, mutta samalla luo uusia vihreän talouden työpaikkoja. Biotalous merkitsee myös väistämätöntä globaalin ympäristömuutoksen pakottamaa siirtymistä pois fossiilitaloudesta kohti kestävää kehitystä, uuteen biotalouden aikakauteen.

Kansallisesti Suomella on paljon mahdollisuuksia metsäpohjaisessa biotaloudessa. Suomessa on runsas uusiutuva kotimainen resurssipohja, jota tukee kestävän metsätalouden perinteet. Puuta on mahdollista hyödyntää monimuotoisena tuotteiden ja palvelujen raaka-aineena ja sen lisäksi teknologiaosaamisen taso on hyvä. Metsäteollisuuden rakennemuutos ajaa myös osaltaan etsimään uusia metsään perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa erityisesti palvelujen merkitys tulee kasvamaan. Puu pitää pystyä hyödyntämään moneen kertaan ennen kuin se on kaadettu. Kaikki metsän tuottamat raaka-aineet pitää nähdä laajasti perustana tuotteille ja palveluille. Näiden raaka-aineiden kasvun, hankinnan ja jalostamisen optimoimiseen liittyy paljon kysyntää palveluille, joita tuottamalla voidaan luoda uusia työpaikkoja. Biotalouteen siirtymisen haasteena on päästä sektorikohtaisesta ajattelusta biotalouden teollisiin symbiooseihin, joissa eri toimialat sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä.