Page 7 - aloita_ajoissa_esite
P. 7

Etsi    Määritä             Kysy
jatkaja yrityksen arvo           neuvoja

VEROHUOJENNUKSET             Omistajanvaihdoksiin on valmistaudut-
JA -SEURAAMUKSET             tava ajoissa. Esimerkiksi yritysmuodon
Sukupolvenvaihdoksessa voi tietyin eh-  muutoksilla, muilla yritysrakenteen
doin saavuttaa verohuojennuksia, toisin muutoksilla ja yrityksissä tehtävillä
kuin yrityskaupoissa. Sukupolvenvaih-  muilla ennakkotoimenpiteillä voidaan
doksessa käytetään usein myös pie-    helpottaa omistajanvaihdoksen toteut-
nempiä kauppahintoja ja lahjoituksia.  tamista, keventää ostajan rahoitustar-
                     vetta ja pienentää verotusta.

                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12