Page 13 - aloita_ajoissa_esite
P. 13

asiJaSnovtseuaeneatitnoiojalilene, vykkeräusitytsyottasäiknnastnieu.ullpsaaisnta.

EROTA TOISISTAAN

  Myytävän    Koko yrityksen           Yrityksen
yritystoiminnan    hallinnoiman           omistajan
         varallisuuden arvo          omaisuuden
    ar vo
                              ar vo

Pura hintapyyntö eriin: goodwill, koneet ja ka-    Pohdi miten voisit eliminoida yrityksen arvoa
lusto, kiinteistö, vaihto-omaisuus, rahoitusomai-   alentavat ominaisuudet. Suunnittele myös mi-
suus, ylimääräinen omaisuus. Erittele myös yri-    ten voisit kehittää yrityksesi arvoa nostavia teki-
tyksen velat ja vakuudet.               jöitä siten, että niistä on hyötyä myös jatkajalle.

Goodwill eli liikearvo on liiketoimintakaupassa
kauppahinnan ja varojen käyvien arvojen ero-
tus. Jos yrityksestä maksetaan enemmän kuin
siirtyvien varojen käypä arvo, kaupassa syntyy
liikearvoa.

                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18