Page 10 - aloita_ajoissa_esite
P. 10

oy

Valitse oikea
yritysmuoto

Yritys on usein viisainta muuttaa yhtiöksi vähin-   Toiminimi voidaan muuttaa osakeyhtiöksi pe-
tään 10 vuotta ennen omistusjärjestelyä. Kun      rustamalla osakeyhtiö, johon elinkeinonhar-
yritys on osakeyhtiömuotoinen, yrittäjän henki-    joittaja sijoittaa elinkeinotoimintaan kuuluvat
lökohtainen taloudellinen riski voidaan rajata.    varansa ja -velkansa. Muutoksen jälkeen yhtiön
                            omistuspohjaa voidaan laajentaa. Osakeyh-
TOIMINIMI ON HENKILÖKOHTAINEN             tiön yhtiöjärjestyksessä määrätään mm. yhti-
Toiminimiyritys myydään aina liiketoimintakau-     ön johtamisesta ja muista osakkaita sitovista
palla, jossa myyjänä on henkilökohtaisesti elin-    asioista. Osakkeiden kesken voidaan laatia li-
keinonharjoittaja. Vain yhtiömuotoinen yritys     säksi osakassopimus, jossa sovitaan sellaisista
voidaan myydä osakekaupalla. Toisaalta yhti-      osakkaiden ja yrityksen keskinäisistä asioista,
össäkin voidaan tehdä liiketoimintakauppa.       joista yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä. Sel-
                            laisia asioita ovat usein mm. työvelvoitteet ja
                            tulevaisuudessa tapahtuvat omistusjärjestelyt.

                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15